Lawyer
HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lawyer
Go to content

Проекти

За Нас

„ВЕС” ООД е осъществил успешно различни проекти на Европейския съюз през годините, сред които са изброените по-долу:

1. Име на проекта:
"За по-добро бъдеще" (BG051PO001-1.1.11 / Договор № ESF-1107-03-13001)
Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

Бенефициент: Професионална гимназия по текстил и облекло „Дочо Михайлов” - град Тервел
Партньор:        „ВЕС” ООД
Начална дата на проекта: 01.08.2012
Крайна дата на проекта:   01.10.2012

„ВЕС” ООД предостави стажантска програма на десет души с цел овладяване принципите на обувната професия. Проектът помогна на стажуващите лица да формират позитивни, социални и трудови умения, които могат да бъдат основа в социалната и жизнена реализация на личността и допринесат за тяхното по-високо самочувствие. Изпълнението на дейностите по този проект доведе до намаляване на безработицата, тъй като успешно завършилите обучението си, имат по-голям шанс да си намерят работа, благодарение на своя придобит стажантски опит.

2. Име на проекта:
"Подкрепа за заетост" (BG051PO001-1.1.11 / Договор № ESF-1111-03-12003)
Проектът бе изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

Бенефициент: Агенция по заетостта Дирекция бюро по труда гр. Тервел
Партньор:        „ВЕС” ООД
Начална дата на проекта: 25.03.2013
Крайна дата на проекта:  25.01.2014

По тази програма 35 души на възраст под 50 години придобиха професия за производство на обувки като машинни оператори, подготвители на обувки и други. След завършването на проекта повечето от тях продължават да работят и до днес в компанията.

3. Име на проекта:
"Транспорт от и до работното място на служители на ВЕС ООД" (BG051PO001-2.2.03-0021-0072 / Договор № ESF-2203-03-13007)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

Договарящ орган: Оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси" Агенция по заетостта
Бенефициент:      „ВЕС” ООД
Начална дата на проекта: 01.06.2014
Крайна дата на проекта:   31.05.2015

Проектът стартира от 1 юни 2014г. Той се провежда съвместно с Агенция по заетостта по Оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на селските райони,за повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда.

„ВЕС” ООД осъществява този проект, за да се насърчи географската мобилност на работниците и служителите, като им предоставя транспорт от и до работното място. В резултат на това дружеството има за цел да осигури предпоставки за запазване заетостта на лицата и да намали времето за пътуване от отдалечените райони. Общата цел на този проект пряко кореспондира с основната цел на ОП РЧР за "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция", която е напълно в съответствие с общата цел за повишаване на производителността и адаптивността на работниците и служителите. Разработването и изпълнението на проекта за насърчаване на мобилността на работната сила има съществена роля за предоставяне възможността на повече хора да се придвижват по-лесно и организирано от и до работното си място, което от своя страна спомага за запазване на служителите на работа.

В контекста на Европейската стратегия по заетостта за намаляване на диспропорциите на пазара на труда следва да се прилагат мерки за насърчаване на трудовата и професионалната мобилност чрез премахване на пречките пред географската и териториалната мобилност. Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнение на мярката, предвидена в Закона за насърчаване на териториалната мобилностна работодателите(чл. 57а). В тази връзка, проектът има важно значение за запазване на заетостта и насърчаване на териториалната мобилност сред заетите лица.

Нуждите на целевата група на проекта са служителите на „ВЕС” ООД да се облагодетелстват от предоставяната транспортна услуга чрез минимизиране на времето им за пътуване до и от работното място; чрез подобряване на достъпа им до работните места; чрез спестяване от своите пътни разходи и време при използването на такъв организиран транспорт; чрез намаляване процента на безработица, и накрая, но не на последно място по важност, чрез подобряване качеството на живот в региона.

Целевата група се състои от 25 служители.
Общата сума по проекта е 27.095,93 лв.
Продължителността на проекта е 12 месеца.
Created with WebSite X5
Lawyer
Back to content